آدرس:

قم، میدان سعیدی،کوچه 47

تلفن:

انواع فیلم استرچ صنعتی